Finance

Kdy se nezvýší penze při práci v důchodu?

Co nemůže sebrat exekutor?

Jednoduchý přehled, co exekutor vám exekutor nemůže sebrat.

Z věcí, které jsou ve vašem vlastnictví, vám exekutor nemůže zabavit

 • Věci, které nezbytně potřebujete k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny,
 • věci k plnění svých pracovních úkolů,
 • věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

Jde zejména o:

 • běžné oděvní součásti,
 • obvyklé vybavení domácnosti,
 • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
 • zdravotnické potřeby a jiné věci, které potřebujete vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě
 • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu, což v roce 2017 pro jednotlivce představuje částku 6280 Kč

Pokud jste podnikatelem, nemůže se exekuce týkat těch věcí z vašeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebujete k výkonu své podnikatelské činnosti.

Co je to nezbytné základní vybavení domácnosti? Na co exekutor nesmí sáhnout?

V případě movitých věcí, o nichž se můžete domnívat, že patří jako obvyklé vybavení domácnosti mezi věci vyloučené z exekuce, je na posouzení exekutora, které věci pojme do soupisu.

Je rovněž nutno posuzovat, zda je splněna podmínka, že věci nezbytně potřebujete k uspokojování hmotných potřeb atd.

Exekutor např. může usoudit, že jste schopni uspokojovat potřeby své a své rodiny i bez věcí, které pojal do soupisu, byť na kvalitativně nižší úrovni.Vaší zákonnou obranou je pak návrh na zastavení řízení ohledně těchto věcí, o kterém přísluší rozhodnout pouze soudu.

Zahájení exekuce

Soud pověří na návrh věřitele (oprávněného) výkonem exekuce soudního exekutora. Podkladem je exekuční titul. Bývá to:

 • rozsudek nebo platební rozkaz*,
 • rozhodčí nález,
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti,
 • výkaz nedoplatků soc. a zdravotního pojištění,
 • směnečný platební rozkaz.

* Proti platebnímu rozkazu lze podat do 15 dnů odpor. Platební rozkaz se tím zruší a soud nařídí standardní jednání. Za podání odporu se neplatí soudní poplatek, v případě neúspěchu hrozí ale vyšší soudní náklady.

Vyrozumění o exekuci

Exekutor zašle dlužníkovi:

 • vyrozumění o zahájení exekuce,
 • výzvu ke splnění vymáhané povinnosti.

Po doručení těchto dokumentů dlužník:

 • nesmí se svým majetkem nakládat nad rámec běžné činnosti a
 • má 30 dnů na zaplacení dluhů. Pokud tak učiní, zaplatí navíc jen polovinu nákladů a odměny exekutora.

Pozor: Exekutor napřed postihuje majetek (viz dále) a až pak posílá vyrozumění o zahájení exekuce a výzvu k dobrovolnému plnění!

Průběh exekuce

Aby uspokojil pohledávky věřitele, exekutor může (v tomto pořadí):

 • zabavit peníze na účtech dlužníka,
 • nařídit srážky ze mzdy,
 • prodat majetek dlužníka.

Všechny tři způsoby vymáhání je možné kombinovat. S exekutorem lze domluvit zaplacení dlužné částky nebo splátky. To ho však neomezuje v dalším výkonu exekuce.  

Jak jednat s exekutorem?
Exekutor se nezabývá oprávněností pohledávky, jeho úkolem je zmapovat a zajistit majetek dlužníka. Běžnou součástí taktiky exekutorů je psychický nátlak. Nepodléhejte mu. Nevíte-li si rady, obraťte se na odborníky z dluhových poraden, kteří Vám poskytnou pomoc (viz dále).

Zastavení exekuce

Přestože proti exekuci není přípustné odvolání, lze ji v někdy plně či částečně zastavit. Situaci by však měl posoudit specialista (viz dále) a je třeba jednat bez odkladu.

Důvody pro zastavení exekuce:

 • nemajetnost dlužníka,
 • promlčení,
 • neplatný rozhodčí nález,
 • postižení věcí vyloučených z exekuce.

Odložení exekuce

Připouští se, jen pokud se povinný ocitl bez své viny a přechodně v mimořádně obtížné situaci a oprávněný nebude odkladem vážně poškozen.

Zabavení peněz na účtech

 • dlužník o něm není předem informován,
 • z účtu lze jedenkrát vybrat 7.720 Kč (do konce r. 2020 je to 15.440 Kč).

Exekutor nemusí zjišťovat původ peněz a smí obstavit i účet manžela/-ky.

Srážky ze mzdy

Při srážkách ze mzdy dlužníkovi měsíčně zůstává:

 • nezabavitelné minimum 7.771,50 Kč a
 • 2.590,50 Kč na vyživovanou osobu (včetně manžela/-ky) a
 • (u nepřednostních pohledávek) 2/3 ze zbylého příjmu, nejvýše však 13.816 Kč nebo
 • (u přednostních pohledávek) 1/3 ze zbylého příjmu, nejvýše 6.908 Kč

Přednostní pohledávky:
Srážky ze mzdy mohou být i vyšší, týká-li se exekuce přednostních pohledávek, tedy dluhy:

 • na sociálním a zdravotním pojištění,
 • na výživném,
 • vůči státu,
 • vzniklé trestnou činností.

Jaké další příjmy může exekutor postihnout?

 • rodičovský příspěvek,
 • nemocenské dávky,
 • důchod či stipendium,
 • podporu v nezaměstnanosti,
 • odstupné,
 • odměnu z dohody o pracovní činnosti,
 • odměnu z dohody o provedení práce.

Postihnout nelze:

 • daňový bonus
 • porodné, přídavek na dítě,
 • dávky v hmotné nouzi,
 • příspěvek na bydlení.

Exekuce se však nebere v potaz při výpočtu dávek.

Co dělat při exekuci na příjem?

 • sdělte a doložte Vašemu zaměstnavateli počet vyživovaných osob,
 • výplatu mzdy a nepostižitelných dávek si vyjednejte v hotovosti nebo pomocí složenky – na účtu mohou být zabaveny!

Exekuce movitého majetku

Průběh:

 • o exekuci se předem neinformuje,
 • není-li dlužník přítomen, může exekutor nechat vyměnit zámek a vstoupit do bytu,
 • exekutor může zabavovat majetek i jinde než v místě trvalého bydliště dlužníka, má-li za to, že tam dlužník má majetek,
 • zabavené předměty jsou označeny polepením, případně odvezeny do skladu,
 • po 30 dnech jsou předměty nabídnuty v dražbě.

Co smí exekutor zabavit?

 • auta, počítače, elektroniku,
 • domácí spotřebiče,
 • nábytek a starožitnosti, ad.

Co exekutor zabavit nesmí:

 • ledničku, sporák, pračku, stůl, židle, postel,
 • běžné oděvní součásti, dětské věci,
 • hotovost do 7.720 Kč,
 • zdravotní potřeby a pomůcky,
 • věci potřebné k plnění pracovní činnosti,
 • snubní prsteny, rodinné fotografie, dopisy,
 • domácí mazlíčky.

Práva dlužníka:

 • požadovat služební odznak,
 • požadovat exekuční příkaz,
 • nahrávat si průběh exekuce (toto zařízení nelze zabavit),
 • přivolat svědky či policii.

Zabavil exekutor věc nepatřící dlužníkovi?
Jde o velmi častý případ. Je třeba:

 • neprodleně o tom informovat exekutora,
 • předložit doklady prokazující vlastnictví.

Neuzná-li exekutor námitku, musí mu majitel věci/í zaslat do 30 dnů písemný návrh na vyškrtnutí věci/í ze soupisu.

Exekuce nemovitého majetku

Vlastní-li dlužník nemovitost, exekutor ji smí zablokovat na katastru a nařídit dražbu. Toto neplatí, pokud jde o trvalé bydliště dlužníka a:

 • součet jistin všech dluhů nepřesahuje 100.000 Kč,
 • částka zabavená na účtech a srážky ze mzdy zjevně postačí v rozumném časovém horizontu k úhradě dluhu.

Odměna exekutora

Exekutor má ze zákona nárok na:

 • odměnu ve výši 15 % z objemu exekuce či vymožen částky, nejméně ale 2.000 Kč (bez DPH),
 • náhradu nákladů ve výši 3.500 Kč (bez DPH)

Základní výdaje

Vyjít s penězi není snadné. Aby to člověk zvládl, měl by dodržovat pár základních pravidel:

 • pravidelné platby (zejména nájemné, služby, ale i peníze na jízdenky) je dobré uhradit hned po výplatě, případně si peníze dát stranou,
 • rozpočítat si náklady na stravování na celý měsíc,
 • mít předem jasno v tom, co jdu koupit a větší nákupy plánovat předem.

Někdy je třeba řešit mimořádnou situaci (výpadek příjmů z důvodu nemoci nebo ztráty zaměstnání, mimořádný výdaj apod.). Na tyto situace je vhodné pamatovat 
a pokusit se vytvořit aspoň malou finanční rezervu. 

Pokud příjmy nestačí, je třeba zvážit snížení výdajů, 
např. zkusit najít levnější bydlení. Finanční tíseň lze za určitých okolností řešit i pomocí sociálních dávek. Je to lepší varianta než půjčka, vyřízení bude ale nějakou dobu trvat.

Nájemné a služby

 • Nájemné je třeba hradit včas, jinak může pronajímatel účtovat úrok z prodlení. Při třech dlužných nájmech už hrozí výpověď z bytu. 
 • Pokud nájemce na nájem nemá, měl by kontaktovat pronajímatele, vysvětlit mu situaci a pokusit se dohodnout. Je rozumné zaplatit alespoň část nájmu jako projev dobré vůle. 
 • Vyúčtování služeb musí pronajímatel doručit do čtyř měsíců po konci zúčtovacího období. 
 • Pokud nájemník s vyúčtováním nesouhlasí, může (písemně) požádat o podklady k vyúčtování. 
 • Na vyrovnání nedoplatků má nájemce čtyři měsíce ode dne doručení vyúčtování.
 • Pronajímatel nesmí blokovat případnou kauci na nájem do vyhotovení vyúčtování.

Zdravotní pojištění

Pravidelné měsíční zálohy si musí platit sami: 

 • podnikatelé (OSVČ); ti si platí i sociální pojištění,
 • pracující na DPP nebo DPČ, pokud jejich měsíční příjem nepřesáhne 3 000 Kč, 
 • nezaměstnaní bez registrace na Úřadu práce.

Za studenty do 26 let, důchodce, osoby v invalidním důchodu, registrované nezaměstnané, matky na mateřské a rodiče na rodičovské dovolené platí pojištění stát.  

Kolik, kam a kdy se platí?

Minimální odvod zdravotního pojištění je pro osoby bez zdanitelného příjmu stanoven na 1 971 Kč, pro OSVČ je to 2 352 Kč. Platí se na účet své zdravotní pojišťovny do 8. dne v měsíci.

Pozn.: Změny (zahájení či ukončení evidence na Úřadu práce, začátek/konec mateřské/rodičovské dovolené nebo zahájení či ukončení podnikání) je třeba ze zákona hlásit zdravotní pojišťovně do osmi dnů!

Sankce při neplacení:

 • 0,05 % z dlužného pojistného denně,
 • riziko exekuce (pojistné je přednostní pohledávkou, což znamená vyšší srážky ze mzdy). K exekuci se přistupuje velmi rychle!

Výživné

 • Vyživovací povinnost vůči dětem vzniká jejich narozením a končí, když je dítě schopno se samo živit. 
 • Vyživovací povinnost lze uložit soudem, a to až tři roky zpětně. Lze ji uložit i vůči bývalé manželce či rodičům.

Sankce při neplacení:

 • obvinění z trestného činu zanedbání povinné výživy a zahájení trestního stíhání,
 • exekuce (ve zrychleném režimu), 
 • exekuce výživného komplikuje případné oddlužení,
 • odebrání řidičského oprávnění.

Další důležité povinnosti

Další časté platby, které je třeba si hlídat:

 • poplatky za rozhlas a televizi. Musí je platit každý, kdo vlastní televizní a rozhlasový přijímač,
 • povinné ručení. Platí ho každý, kdo vlastní a provozuje motorové vozidlo. Česká kancelář pojistitelů ukládá pokuty i za jeden nezaplacený den,
 • pokuty od městské a státní policie (za překročení rychlosti, za jízdu bez platného dokladu),
 • poplatky za odpady, za psy. Platí se obci. Osvobozeni jsou lidé v domovech pro seniory, děti v dětských domovech a další dle zákona 565/1990, § 10b,
 • regulační poplatky za ošetření v nemocnicích,
 • daňové nedoplatky – týkají se zejména podnikatelů, ale pozor např. na daň z nemovitosti.

Dluhy na těchto poplatcích a jejich následné vymáhání jsou vždy spojeny s dodatečnými náklady.

Výpadek příjmů

Půjčky by se měly využívat jen opatrně, v krajní nouzi a pro překlenutí krátkodobých potíží. S dlouhodobě nízkým příjmem nepomohou. Pokud nemám dostatečný příjem, přestože se snažím o jeho získání či udržení, mohu požádat o některou ze sociálních dávek. Je to vždy lepší řešení než půjčka. 

Na jakou podporu mám nárok?

Peněžitá pomoc v mateřství („mateřská“) náleží matce dítěte již 6 až 8 týdnů před porodem, pokud platila potřebnou dobu sociální pojištění. Žádá se o něj na Okresní správě sociálního zabezpečení. O dávky státní sociální podpory a dávky hmotné nouze se žádá na úřadu práce. Ten posuzuje příjmy a výdaje všech osob žijících ve společné domácnosti.

Státní sociální podpora:

 • Rodičovský příspěvek náleží každému rodiči od porodu dítěte; výše závisí na délce čerpání.
 • Přídavek na dítě; nárok se odvíjí od výše příjmu.
 • Příspěvek na bydlení lze čerpat, když za bydlení dávám více než 30 % z příjmu (v Praze 35 %). Náklady nesmí ale překročit stanovené normy.

Dávky hmotné nouze:

 • Příspěvek na živobytí získám, pokud mi po odečtení přiměřených nákladů na bydlení zůstane méně než životní minimum.
 • Doplatek na bydlení lze čerpat, pokud mi po uhrazení nákladů na bydlení nezůstává životní minimum.

Opět však platí, že vyřízení dávek nějakou dobu trvá.

Shrnutí

 • Nejdůležitější je mít peníze stranou na pravidelné platby (nájemné, služby, výživné apod.). Větší nákupy je třeba promyslet předem. 
 • Je důležité docházet na Úřad práce – i kvůli odvodům na sociální a zdravotní pojištění.
 • Je důležité kontrolovat si platby zdravotního a sociálního pojištění, případně výživného a dalších zákonných povinností.
 • Neodkládat nepříjemné situace či jednání, přebírat poštu, komunikovat se soudem, chodit k jednání.

Splátky v prodlení

Pokud máte potíže se splátkami úvěru nebo jiného dluhu, neodkládejte řešení. Čím dříve začnete jednat, tím větší je šance, že předejdete nepříjemnostem:

 • Kontaktujte věřitele dříve, než se dostanete do prodlení (tedy dokud vše platíte řádně).
 • Je-li Váš problém dočasný, pokuste se dojednat posun splátky (pozor ale na související poplatky).
 • Při dlouhodobějších potížích zkuste domluvit rozložení splátek do delšího období.
 • Máte-li půjček více, zvažte konsolidaci, tedy spojení více úvěrů do jednoho levnějšího, s nižšími splátkami. Oslovte více společností – i když Vás někde odmítnou, jinde můžete uspět.
 • Raději si zkontrolujte, jak jsou ve smlouvě nastaveny sankce, na co má věřitel nárok a jak může postupovat. Pokud smlouvu nebo podmínky nemáte, požádejte o ně věřitele. 
 • Jestliže smluvním podmínkám nerozumíte, obraťte se na odbornou pomoc (dluhovou poradnu nebo advokáta).

Upomínky

 • Pokud se opozdíte se splátkou, věřitel se Vás bude nejspíše snažit kontaktovat pomocí e-mailu, sms zpráv, telefonu či dopisem. Většina společností si za tyto upomínky nechává zaplatit, často až stovky korun. O ně pak narůstá Váš dluh.
 • Věřitelé Vám smějí dle zákona za prodlení účtovat pokutu až 500 Kč, a to i opakovaně. V delším období může být pokuta až 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Zesplatnění

 • Pokud nehradíte splátky delší dobu (většinou tři  měsíce) věřitel dluh zesplatní. To znamená, že musíte najednou vrátit veškeré peníze, které dlužíte, včetně úroků, pokut a dalších nákladů.
 • Nesplácení půjček vede také k záznamům do úvěrových registrů, což komplikuje získání jiné půjčky v budoucnu.
 • Pokud se Vám výše zesplatněné částky nezdá, poraďte se s odborníky. Upozorněním na nepřiměřené sankce či nezákonná ujednání lze dosáhnout značného snížení požadované částky. 
 • Jestliže věřitel nesouhlasí s Vaší argumentací a trvá na částce, se kterou důvodně nesouhlasíte, obraťte se na finančního arbitra:

Finanční arbitr – pomocná ruka:

 • Pokud vůči Vám věřitel nepostupuje férově, můžete využít bezplatné pomoci finančního arbitra. 
 • Řízení před arbitrem lze ale zahájit, jen pokud věřitel dluh dosud nezažaloval u soudu.
 • Pro podání návrhu využijte formulář pro zahájení řízení na www.finarbitr.cz. Uveďte, co podle Vás věřitel porušil, a doložte kopie všech dokumentů a vzájemné komunikace.
 • Zajistěte si, že Vám bude chodit pošta (můžete být vyzváni k doplnění informací).

Uznání dluhu

Výsledkem dohody věřitele a dlužníka může být rozložení dluhu do menších splátek, tzv. splátkový kalendář. Toto řešení často dává smysl, bývá ale podmíněno tzv. dohodou o uznání dluhu. Ta v sobě může skrývat řadu úskalí:

 • dluh může být navýšen o poplatky či sankce,
 • věřitel či inkasní agentura mohou chtít sepsat tzv. notářský zápis, kterým dlužník do budoucna ztrácí možnost bránit se u soudu,
 • setkat se lze i s požadavkem na dalším zajištění, například směnkou (formálně nesouvisející s daným úvěrem),
 • někteří věřitelé se snaží pro umoření původní půjčky nabídnout další produkt (jiný úvěr nebo kreditní kartu).

Protože dohodu o uznání dluhu lze později jen obtížně zpochybnit, raději ji nepodepisujte bez odborné pomoci.

Promlčení dluhu:

 • Pokud se věřitel nepřihlásí o svoje peníze do určité doby (během tzv. promlčecí lhůty), jeho nárok zaniká. Vždy si proto zjistěte, jaká je promlčecí lhůta a zda již neuplynula.
 • Věřitelé nicméně běžně vymáhají i promlčené pohledávky, protože pokud začnete splácet, promlčení dluhu zaniká. 
 • Standardní promlčecí lhůta je tříletá. Někteří věřitelé mají však ve smlouvě o půjčce lhůtu delší anebo navrhují při jednání o splátkovém kalendáři její prodloužení.
 • Pokud se případ dostane do nalézacího řízení či k soudu, promlčecí doba se prodlužuje na 10 let. Po dobu exekuce se navíc promlčení zastavuje. 

Mimosoudní vymáhání

 • Pokud nereagujete na zesplatnění, věřitel většinou zahájí mimosoudní vymáhání, a to buď sám nebo prostřednictvím inkasní agentury.
 • Pokud Vás k úhradě vyzývá neznámá společnost, vždy pátrejte po původu dluhu. Nechat věc být s tím, že se Vás netýká, se nevyplácí!
 • Inkasní agentury se snaží dlužníky přimět k zaplacení, a to i psychickým nátlakem. Přestože nesmějí dlužníka uvádět v omyl, jejich informace často bývají nepravdivé. Ověřujte si je.
 • Zástupci inkasních agentur se nezřídka chovají neeticky – dlužníkům vyhrožují, urgují je několikrát denně, vylepují výzvy k zaplacení na veřejná místa či docházejí do zaměstnání.
 • Obrana je velmi komplikovaná. Snažte se nátlaku nepodlehnout a pokud jednání zástupce inkasní agentury překročí únosnou míru, na místě je podání trestního oznámení. 
 • I v této fázi můžete zahájit vyjednávání o smírném řešení a případně řešit situaci s finančním arbitrem.

Zásady jednání s věřitelem 

 • Přebírejte poštu. Pokud nebydlíte na adrese trvalého bydliště, nechte do registru obyvatel zanést doručovací adresu. Nepřebíráním pošty ztrácíte možnost včas se bránit!
 • Jednejte písemně. Jakékoli dohody, námitky či důležitá sdělení zasílejte věřiteli doporučeně, vlastnoručně podepsané, podací lístek uschovejte, uschovejte si i kopii Vaší komunikace. 
 • Schovávejte si doklady o platbách. Ústřižky složenek, výpisy z účtu, které dokládají uhrazené splátky, si vždy schovávejte, mohou se hodit.
 • Nejednejte pod vlivem emocí. Pokud na vás věřitel tlačí, je nepříjemný, vyvolá ve vás strach, nečiňte žádná rozhodnutí. Jednání pod tlakem nevede k vyřešení problému.
 • Neslibujte nemožné. Slibujte jen to, co dokážete splnit. Důležitější je plnit pravidelně než slíbit vysokou splátku, kterou nebudete schopni platit.
 • Ptejte se, pokud Vám není jasné, proč po Vás věřitel chce určitou částku.
 • Vyhledejte odbornou pomoc. Obraťte se buď na finančního arbitra nebo dluhovou poradnu (viz níže).

Předžalobní upomínka

 • Dostane-li se člověk do prodlení s platbami za služby nebo se splátkami úvěru, věřitel se většinou snaží dlužníka kontaktovat a upomínat ho v rámci tzv. mimosoudního vymáhání.
 • Posledním krokem bývá tzv. předžalobní upomínka. Věřitel v ní vyzývá dlužníka, aby do určité doby pohledávku uhradil a předešel tak soudnímu vymáhání.
 • Pozor, předžalobní upomínka je považována za doručenou, pokud byla zaslána na poslední známou adresu dlužníka, a to bez ohledu na to, zda si ji dlužník skutečně převzal.

Nalézací řízení

 • Pokud dlužník na předžalobní upomínku nereaguje a nedomluví se s věřitelem ani na jiném oboustranně přijatelném postupu, věřitel se po určité době obrátí se svým nárokem na soud.
 • Soud může buď předvolat dlužníka k ústnímu jednání anebo rozhodne bez jeho přítomnosti, a to pouze na základě důkazů předložených věřitelem (smlouva o půjčce, uznání dluhu apod.).
 • V praxi volí soud téměř vždy druhou variantu a místo ústního jednání rovnou vydává tzv. platební rozkaz

Platební rozkaz

 • V platebním rozkazu soud žalovanému uloží, aby do 15 dnů od jeho doručení žalobci zaplatil uplatněnou peněžitou částku (dluh), a to včetně nákladů řízení (soudní poplatek a náklady za advokáta).
 • Pokud dlužník ve stanovené lhůtě nezaplatí, může věřitel následně postoupit svoji pohledávku do exekučního řízení, a to bez možnosti následných odvolání.
 • Platební rozkaz se vždy doručuje do vlastních rukou žalovaného. 
 • Pokud se jej nepodaří doručit, soud jej sice zruší, ale místo něj vydá tzv. rozsudek pro zmeškání, který lze doručit i fikcí, tedy uložením na poště v místě trvalého bydliště. 
 • Nepřebírání pošty tedy nic nevyřeší, rozhodnutí soudu bude platné, i když ho člověk fyzicky nepřevezme.

Odpor:

 • Jediná přípustná obrana proti platebnímu rozkazu je podání tzv. odporu.
 • Dlužník musí v odporu vysvětlit důvody, pro které s pohledávkou nesouhlasí, a také kroky, které navrhuje (např. zrušení, snížení nebo odklad splátek).
 • Poučení o tom, v jaké formě a v jaké lhůtě může být odpor podán, bývá na konci platebního rozkazu.
 • Důležité je, že odpor lze podat pouze do 15 dnů od doručení platebního rozkazu. Pokud tyto lhůty dlužník promešká, ztrácí šanci uplatnit svá práva
 • Soud v případě podání odporu většinou platební rozkaz zruší a nařídí ústní jednání.

Ústní jednání

 • V rámci ústního jednání lze uplatnit případné námitky, například nemravný úrok či sankce, neplatnost smlouvy či její promlčení.
 • Soud může dát dlužníkovi zcela či zčásti za pravdu. Může například pohledávku nebo její část zrušit nebo snížit, případně alespoň umožnit hradit dluh ve splátkách.
 • Nalézací řízení končí vydáním rozhodnutí, na jehož základě lze zahájit exekuci. Rozhodnutí může být opět doručeno i fikcí, tedy uplynutím lhůty, po kterou je písemnost uložena na poště.

Obcházení soudů

V praxi bohužel existují způsoby, jimiž mohou věřitelé nalézací řízení u soudu obejít. Dlužník pak ztrácí možnost, aby byl vzniklý spor nezávisle přezkoumán. 
Mezi nejčastější schémata, která věřitelé využívají, patří rozhodčí doložka a notářský zápis.

Rozhodčí doložky

 • Někteří věřitelé či poskytovatelé služeb si smluvně vymínili, že případné spory mezi nimi a dlužníky budou místo soudu posuzovat soukromé osoby, tzv. rozhodci.
 • Vzhledem k tomu, že rozhodci jsou vybíráni a placeni věřitelskou stranou, nejsou nestranní a jejich rozhodnutí, tzv. rozhodčí nálezy, téměř vždy straní věřiteli.
 • Používání rozhodčích doložek je z výše uvedených důvodů již zakázáno, ale úvěrové smlouvy uzavřené před r. 2016 mohou tato ujednání obsahovat a stále platí.

Obrana proti rozhodčímu nálezu 

 • Pokud rozhodce vydá rozhodčí nález v neprospěch dlužníka, ve lhůtě tří měsíců je možné podat žalobu k soudu na jeho zrušení.
 • Žalobu na zrušení rozhodčího nálezu je třeba spojit s tzv. návrhem na odklad vykonatelnosti, jinak lze na jeho základě zahájit exekuce.
 • Pro efektivní argumentaci a obranu proti rozhodčím nálezům je potřeba kvalifikovaná právní pomoc.
 • Některé rozhodčí doložky však byly v mezidobí soudy prohlášeny za neplatné a exekuce zahájené na jejich základě lze proto jednoduše zastavit. Tyto případy umí poznat aplikace Doložkomat.

Doložkomat:

 • Aplikace funguje na internetových stránkách www.dolozkomat.cz. 
 • Po zadání základních údajů se uživatel dozví, zda lze jeho exekuce zastavit.
 • Pokud je zastavení možné, Doložkomat sám připraví potřebné dokumenty.
 • Uživatel podklady pouze podepíše a odešle na příslušný exekutorský úřad, který exekuci zastaví.
 • Dlužník musí následně vracet věřiteli pouze půjčenou částku, nikoliv úroky či sankce. 

Notářský zápis 

 • Jde o ujednání, kterým dlužník souhlasí s tím, že při porušení svých povinností může věřitel přistoupit k exekuci přímo, aniž by musel svůj nárok prokazovat u soudu.
 • Notářský zápis používají věřitelé zejména při jednání o splátkovém kalendáři.
 • Obrana vůči nepřiměřeným nárokům je v případě použití notářského zápisu velmi složitá. Dlužník by měl proto vyhledat odbornou právní pomoc.

Kdy si půjčit?

Půjčky je vhodné využívat pro rozvoj, například k financování vlastního bydlení nebo pro podnikání. S opatrností jimi lze překlenout krátkodobé potíže, třeba při nečekaném výdaji. Půjčka však nedává smysl, je-li cílem nákup spotřebních předmětů, dárků nebo dovolené. Radost z nové věci nebo zážitku totiž často vystřídají starosti se splácením. Ani půjčka na úhradu jiných dluhů není dobrou strategií. Výjimkou je konsolidace půjček, díky níž si lze snížit výši splátek. Jinak je lepší problémy se splácením přiznat a zkusit se s věřitelem dohodnout.

Poskytovatelé

Spotřebitelské půjčky smí poskytovat jen banky a společnosti s povolením České národní banky. Jejich seznam je zveřejněn na webových stránkách ČNB. Půjčky mohou sjednávat také zprostředkovatelé. I oni však musejí mít povolení ČNB a půjčka musí splňovat zákonné podmínky.


Typy půjček

Půjček existuje velké množství. Mezi nejčastější patří: 

 • Spotřebitelské úvěry s pevnými splátkami jsou vhodné při financování větších výdajů, např. vybavení bytu. Splátky je přitom třeba nastavit tak, aby příliš nezatížily rodinný rozpočet. 
 • Mikropůjčky se většinou poskytují do 20 tisíc korun, splácejí se jednorázově (obvykle do měsíce) a bývají velmi drahé. Využívat by se měly výjimečně a jen když je jisté, že dlužnou částku zvládneme splatit.
 • Revolvingové úvěry a kreditní karty umožňují rychlý přístup k hotovosti, avšak s rizikem dlouhodobého zadlužení, protože ne vždy vedou k postupnému splácení dluhu.
 • Kontokorent umožňuje přečerpat běžný účet. Bývá cenově přijatelnější alternativou ke kreditním kartám či revolvingu. I tak by ale měl být využíván jen jako rezerva pro nečekané situace, nikoliv trvale.
 • Splátkový prodej se používá při nákupu zboží či služeb. Je-li úroková sazba nízká, může dávat smysl, ale vždy je třeba zvážit, zda danou věc skutečně potřebujeme. Doba splácení by určitě neměla přesáhnout životnost věci, kterou kupujeme.

Podnikatelská půjčka je pro podnikatele!

Některé společnosti se snaží obejít zákon o spotřebitelských půjčkách tím, že lidem vnucují tzv. podnikatelské úvěry. Těmto půjčkám je třeba se vyhnout! Často od nich nelze za rozumných podmínek odstoupit a dlužník věřitel může požadovat vysoké sankce.

Další parametry půjčky

Většina půjček je nabízena bezhotovostně (na účet) a bez zajištění. Pokud tomu tak není, je lepší hledat u konkurence protože: 

 • půjčka v hotovosti je vždy dražší, neboť společnosti si účtují poplatky za práci s hotovostí (viz dále), 
 • půjčka zajištěná nemovitostí bývá levnější, ovšem s rizikem, že dlužník v případě problémů se splácením o svůj majetek snadno přijde – a často pod cenou.

Cena

Cena má být při výběru úvěru důležitým, byť ne jediným kritériem. Solidní společnosti mají na svých webových stránkách úvěrové kalkulačky. Ty umožňují snadno spočítat, kolik peněz bude muset člověk vracet. Pokud společnost kalkulačku nemá a nabídku ceny podmiňuje zasláním osobních dat, měli bychom ji z výběru vyřadit. 

Pozor na cenové triky!

 • Cena uvedená na webu bývá často jen ilustrativní, ve skutečnosti můžete zaplatit více.
 • Inzerovaná cena platí jen při splnění určitých podmínek (minimální výše nebo délka úvěru).
 • Cena se může výrazně navýšit i při malém porušení smlouvy (např. splátka o den později).
 • Pokud Vám nabízejí první úvěr zdarma, ptejte se, kolik zaplatíte za jeho prodloužení.
 • Aby úroková sazba vypadala přijatelněji, je někdy uváděna za měsíc (p. m.), nikoliv za rok (p. a.).

Záludné poplatky

Samotná úroková sazba pro vyhodnocení nákladů nestačí, protože mnoho společností si účtuje různé poplatky, které se do úrokové sazby nezapočítávají: 

 • Poplatek za poskytnutí úvěru. Ten může dosáhnout i třetiny půjčované částky a některé společnosti si ho dokonce strhávají z vyplácené částky. 
 • Měsíční poplatek za správu úvěru. Účtují si ho i některé banky.
 • Poplatek za hotovostní inkaso. U půjček poskytnutých či splácených hotově si věřitel účtuje vysoké přirážky. Snažte se těmto úvěrům vyhnout!

Rozhoduje celková částka

Abychom vybrali nejlevnější půjčku, je třeba si spočítat, kolik budeme muset splatit celkem. U některých půjček, jako jsou například revolvingové úvěry či kreditní karty, nelze předem říci, kolik zaplatíme na úrocích a poplatcích. Proto bychom je měli využívat s maximální obezřetností. 

Posuzování úvěruschopnosti

Věřitel musí ze zákona posoudit, zda bude dlužník schopen úvěr řádně splácet. Zkoumá proto příjmy a výdaje budoucího dlužníka, jeho další půjčky a také případné záznamy v úvěrových registrech. Pokud věřitel tuto kontrolu neprovede, smlouva o půjčce je neplatná.

Dlužník musí na druhou stranu poskytnout úplné a pravdivé údaje o své finanční situaci. Pokud by si vzal půjčku s vědomím, že ji nezvládne splatit, může jít o úvěrový podvod.

Dozví-li se jeden z manželů o půjčce toho druhého až se zpožděním a nesouhlasí-li s ní, měl by o tom co nejdříve věřitele informovat (písemně), jinak se stává za splacení půjčky spoluodpovědný.

Náklady navíc

Především u jednorázově splatných mikropůjček se stává, že dlužníci neseženou do doby splatnosti dostatek hotovosti a potřebují úvěr prodloužit. Věřitelé to většinou umožňují, požadují však zaplatit další vysoké poplatky. Vždy je proto rozumné si dopředu zjistit, kolik mne bude případné prodloužení úvěru stát. Dvojnásob to platí u půjček, kde je první období zdarma.

Sankce

Občas dlužník nestihne poslat splátku v dohodnutém termínu. Někteří věřitelé drobná zpoždění tolerují, jiné společnosti však okamžitě uplatňují sankce. Je proto vhodné předem zjistit, co věřitel může požadovat. Zákon v každém případě omezuje sankce a související platby tak, že věřitel má nárok pouze na:

 • náklady za upomínky a vymáhání (až tisíce korun),
 • jednorázová pokuta až 500 Kč (ročně až 3 000 Kč), nebo sankce za každý den ve výši 0,1 % z dlužné částky (suma pokut však nesmí překročit polovinu vypůjčené částky nebo 200 000 Kč),
 • úroky z prodlení (v současnosti asi 9 % ročně),
 • dohodnuté smluvní úroky. 

Kde si půjčit a kde ne?

Člověk v tísni pravidelně sestavuje Index odpovědného úvěrování, který umožňuje jednoduše srovnat všechny společnosti půjčující peníze. V přiložené tabulce jsou hvězdičkami ohodnoceny jak úvěry s pravidelnými splátkami, tak i jednorázově splatné mikropůjčky. Aktuální výsledky najdete zde:

zobraz všechny sekce

Komu je oddlužení určeno

Všem fyzickým osobám v úpadku, tedy těm, kdo:

 1. dluží nejméně dvěma věřitelům,
 2. omeškají se splátkou min. 30 dní,
 3. nejsou schopni plnit závazky nebo
 4. jejich závazky převyšují hodnotu majetku

a zároveň jsou schopni splácet minimálně 2 178 Kč měsíčně (resp. 3 267 Kč v případě společného oddlužení manželů).

Jestliže se dluhy či exekuce týkají obou manželů, je vhodné využít společné oddlužení manželů. Jinak hrozí, že exekuce na jednoho z manželů budou pokračovat.

Podání návrhu

Aby se soud návrhem zabýval, je třeba podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Protože jde o odborný právní dokument, mohou jej připravovat jen advokáti, notáři, soudní exekutoři, insolvenční správci a neziskové organizace se státní akreditací. Seznam oprávněných neziskových organizací je na www.sako.justice.cz).

Je-li návrh zpracován neziskovou organizací, dlužník za něj nic neplatí. V ostatních případech se platí:

 • 4 840 Kč za návrh pro jednotlivce nebo
 • 7 260 Kč při společném oddlužení manželů.

Co musí návrh obsahovat:

 • skutečnosti osvědčující úpadek dlužníka,
 • seznam majetku,
 • doklady o příjmech za posledních 12 měsíců,
 • očekávané příjmy v příštích 12 měsících,
 • smlouvu o případném daru či příspěvcích na splácení dluhu,
 • návrh způsobu oddlužení.

Způsob oddlužení

Oddlužení zpravidla proběhne kombinací prodeje majetku (tzv. zpeněžení majetkové podstaty) a srážek (tzv. plnění splátkovým kalendářem).

Zpeněžení majetkové podstaty:

 • pořídí se soupis majetku,
 • je vyjmut majetek, který nelze zpeněžit,
 • zbylý majetek dlužníka je zpeněžen (obvykle ve veřejné dražbě),
 • přednost mají pohledávky na výživném a nároky insolvenčního správce.

Nemovitost ve vlastnictví dlužníka, která mu slouží k bydlení, a jejíž hodnota nepřesahuje obvyklou cenu, zpeněžena nebude.

Srážky z příjmu:

 • Zaměstnavatel (u důchodců Česká správa sociálního zabezpečení) strhává z příjmu srážky dle zákona. Dlužníkovi zůstává:
 • nezabavitelné minimum 7.771,50 Kč a
 • 2.590,50 Kč na vyživovanou osobu (včetně manžela/-ky) a
 • třetina ze zbylého příjmu, nejvýše však 6.908 Kč.
oddluzeni_graf_2020.jpg (1527×987)

Dlužník může požádat soud o snížení měsíčních srážek. Musí to ale řádně zdůvodnit a nesmí tím poškodit věřitele. Soud dlužníkovi může vyhovět, jeho povinností to ale není. Je třeba počítat s tím, že v oddlužení nebudou srážky nižší než při exekuci! V řadě případu budou dokonce vyšší. Pokud dlužník nedosáhne na minimální měsíční splátky, může vlastní příjmy doplnit příspěvky třetí osoby, např. od příbuzného.

Schválení oddlužení

Soud oddlužení schválí vždy, jsou-li splněny zákonné podmínky. Insolvenční soud zamítne oddlužení, pokud dlužník:

 • není v úpadku,
 • nedokáže splácet ani minimum,
 • má nedbalý přístup k plnění povinností,
 • sleduje nepoctivý záměr (nebo mu z tohoto důvodu bylo oddlužení zamítnuto v posledních 5 letech),
 • prošel oddlužením v posledních 10 letech.

Průběh oddlužení

Během oddlužení je dlužník povinen:

 • vykonávat výdělečnou činnost, resp. snažit se zajistit si příjem odpovídající jeho možnostem,
 • pravidelně předkládat přehled příjmů,
 • nevytvářet nové dluhy,
 • případné dodatečné příjmy použít k mimořádným splátkám.

Nad dlužníkem vykonává dozor insolvenční správce. Pokud dlužník svoje povinnosti neplní, správce může navrhnout zrušení oddlužení. Pokud oddlužení probíhá řádně, je dlužník chráněn zejména:

 • před prováděním exekucí,
 • před dalším nárůstem dluhů.

Přerušení a prodloužení

Soud může oddlužení přerušit, a to až na jeden rok. Po tuto dobu zaměstnavatel neprovádí srážky ze mzdy. Přerušení lze schválit jen z důležitých důvodů na návrh dlužníka nebo insolvenčního správce. Přerušení nelze schválit opakovaně a doba přerušení se nezapočítává do doby splácení.

Insolvenční soud může na návrh dlužníka rozhodnout i o prodloužení doby pro oddlužení až o šest měsíců. Musejí však pro to existovat vážné důvody a prodloužit nelze opakovaně.

Splnění oddlužení

Dlužník bude osvobozen od zbylých neuhrazených dluhů:

 • jakmile je uhradí v plné výši,
 • za 3 roky, pokud věřitelům splatí alespoň 60 % dluhů

anebo

 • za 5 let, pokud dlužník vynaloží ke splacení veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat.

Pozn.: Při tří- a pětileté variantě oddlužení musí dlužník splatit příslušenství (tj. úroky, poplatky a sankce) jen do výše původně vypůjčené částky.

Zvlášť zranitelné osoby:

 • Starobním důchodcům a osobám uznaným invalidními ve 2. nebo 3. stupni budou nesplacené dluhy smazány už po 3 letech, i když uhradí méně než 60 %.
 • I oni však musí hradit minimální měsíční splátku 2 178 Kč/3 267 Kč.

Oddlužením nezanikají pohledávky:

 • zajištěných věřitelů,
 • vzniklé úmyslným trestným činem (způsobená škoda),
 • vzniklé úmyslným porušením povinnosti.

O splnění oddlužení s konečnou platností vždy rozhoduje soud.

Kde najdu pomoc?

Dále u nás najdete

Platil statisíce v hotovosti, pak na to „dojel“Vodafone spustí komerční 5G síť v pěti městechNehoráznost? Alza účtuje až 2 % za platbu firemní kartouOSVČ hradí zase zálohy, nemusí to být nutně v záříBojkot palmového oleje nemá logiku, tvrdí odborník na tukyJak vybrat nanoroušku, která opravdu ničí viry?Podáte přehled a pak máte další povinnostiČíšníci a kadeřnice v rouškách. Kdo má výjimku?Jak probíhá transplantace kostní dřeněJak zpracovat přebytky rajčat?Test sáčků na ovoce: první končí v koši hned třetí denSkylink drastický film, úřední výtky zabraly deset stránekOd středy povinně roušky: Kde všude?Může člověk jíst žrádlo pro psy?Jak položit tři kilometry optických kabelů za den?Co všechno máme doma ve vzduchu? Mrtvý hmyz, vlasy i gumuHollywood má novou metodu boje proti pirátůmUtajený bufet v lesích. Obsloužíte se samiCOVID-19: V Česku platí nová pravidla pro karanténuJak se na sdílené elektrokoloběžky dívá české právo?Platil statisíce v hotovosti, pak na to „dojel“Vodafone spustí komerční 5G síť v pěti městechNehoráznost? Alza účtuje až 2 % za platbu firemní kartouOSVČ hradí zase zálohy, nemusí to být nutně v záříBojkot palmového oleje nemá logiku, tvrdí odborník na tukyJak vybrat nanoroušku, která opravdu ničí viry?Podáte přehled a pak máte další povinnostiČíšníci a kadeřnice v rouškách. Kdo má výjimku?Jak probíhá transplantace kostní dřeněJak zpracovat přebytky rajčat?<>

Starobní důchodci mohou pobírat státní důchod a pracovat, při splnění zákonných podmínek se jim díky tomu zvýší státní důchod. Ve kterých případech však výdělečná činnost nemá vliv na výši starobního, invalidního nebo vdovského důchodu?

V řádném důchodovém věku je možné vykonávat bez omezení výdělečnou činnost. Starobní důchodci mohou pracovat nebo podnikat a současně pobírat státní důchod. V případě výkonu výdělečné činnosti, ze které je odváděno sociální pojištění, v důchodu po dobu 360 kalendářních dní dochází na základě podané žádosti ke zvýšení důchodu. Výpočtový základ se zvyšuje o 0,4 % za každých takto získaných 360 kalendářních dní. Důchod se může zvýšit z důvodu výdělečné činnosti v důchodu vícekrát.

Předčasný důchod vs. řádný starobní důchod

Pan Konečný odešel do předčasného důchodu. Po dosažení řádného důchodového věku však začal opět pracovat na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou a z hrubé mzdy mu bylo odváděno sociální pojištění. Výdělečná činnost v předčasném důchodu je omezena pouze do dosažení řádného důchodového věku. Jakmile pan Konečný dosáhl řádného důchodového věku, tak mohl bez omezení začít pracovat. Protože pan Konečný odpracoval více než 360 dní, tak si požádal na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení o zvýšení důchodu.

DPP a zvýšení důchodu

Penzistka Vodáková pracuje současně pro dva zaměstnavatele. Pro oba na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Protože je hrubá odměna u každého zaměstnavatele 10 000 Kč a méně, tak se z hrubé odměny neplatí sociální pojištění. Paní Vodákové nemůže být tedy zvýšen starobní důchod, neboť ji nebylo z dohod odváděno sociální pojištění.

Kdy můžete zažádat o zvýšení důchodu

(foto: Shutterstock)

Jaký pobíráte důchod?

Méně než 9 tisíc
9 – 12 tisíc
12 – 15 tisíc
Více než 15 tisíc
Celkem hlasovalo: 177671

Může OSVČ zažádat o zvýšení důchodu?

Paní Nováková je v řádném starobním důchodu a podniká. Výkon samostatné výdělečné činnosti v řádném starobním důchodu je pro účely placení sociálního pojištění považován za vedlejší činnost. Když je hrubý zisk z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, tak se neplatí sociální pojištění. Paní Nováková přitom měla hrubý zisk vždy do limitu. Proto paní Nováková nemá nárok na zvýšení svého starobního důchodu. Za celý rok 2020 se sociální pojištění platit nebude, když hrubý zisk nepřekročí 83 603 Kč.

Vdovský důchod se nezvyšuje

Pracující vdova pobírající po zemřelém manželovi vdovský důchod nemá nárok na zvýšení vdovského důchodu, i když odvádí ze své hrubé mzdy vysoké odvody na sociálním pojištění. Výše mzdy nebo zisku vdovy nemá vliv na měsíční částku vdovského důchodu. Vdovský důchod se vypočítává z částky důchodu, který zemřelý manžel pobíral nebo na který by měl nárok. Pro přiznání vdovského důchodu musí být splněny zákonné podmínky. Stejná legislativní úprava platí samozřejmě i pro vdovecké důchody, které pobírají vdovci po zemřelých manželkách. Vyšší vlastní příjmy vdovy se potom samozřejmě pozitivně projeví na výpočtu jejího vlastního starobního důchodu.

Pracující invalidní důchodci

Zejména pro příjemce invalidního důchodu prvního a druhého stupně je vhodné během pobírání státního invalidního důchodu pracovat a z příjmu odvádět sociální pojištění. Nejenom, že dochází ke zvýšení životní úrovně, protože měsíční částka invalidního důchodu prvního nebo druhého stupně je nedostačující, ale rovněž dochází ke zvýšení doby pojištění pro výpočet starobního důchodu. Doba pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně totiž nepatří mezi náhradní doby pojištění pro důchodové účely. Jako náhradní doba pojištění se hodnotí pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Přiznaný invalidní důchod se však z důvodu práce během pobírání invalidního důchodu nezvyšuje. V případě změny invalidity se však pobíraný invalidní důchod přepočítá.

Jak je to s cenou zlata?

Cena zlata není stálá, ale kolísá. Pro porovnání (americký dolar za unci zlata – zaokrouhlené údaje):

 • Leden 2010–1100 dolarů
 • Leden 2011–1350 dolarů
 • Leden 2012–1700 dolarů
 • Leden 2013–1700 dolarů
 • Leden 2014–1300 dolarů
 • Leden 2015–1300 dolarů
 • Leden 2016–1100 dolarů
 • Leden 2017–1150 dolarů
 • Leden 2018–1350 dolarů
 • Leden 2019–1300 dolarů

Zhruba od června minulého roku se ale cena zlata začala zvyšovat a loňského maxima dosáhla v záři, kdy zlato stálo 1560 dolarů. V prosinci kurs skončil na 1460 dolarech, ale od letošního ledna stoupající trend pokračuje. V době vzniku tohoto článku (28. ledna 2020) stálo zlato 1588 dolarů za unci.

Plusy a minusy

+

Zlato je tedy skutečně jedinou komoditou, která se dá směnit na hotovost kdykoli. Podporuje to fakt, že svůj zlatý poklad mají v trezorech nejbohatší státy světa.

Začíná se hovořit o recesi. Ve chvíli, kdy se celosvětově začnou propadat trhy, cena zlata půjde ještě výš. Podobně se to stalo v roce 2008.

Pokud investujete do zlata, musíte ho někde skladovat a chránit před nenechavci. Doma ho asi mít nebudete. To vyžaduje další finance.

Jeho cena kolísá. Vzhledem k tomu, že se průmyslově používá snad jen ve šperkařství a těžba kovu převyšuje poptávku, musíte počítat i s poklesem ceny.

Spotřební daně a daň z přidané hodnoty (DPH)

Cigarety a alkohol jsou lidské neřesti, které mohou zanechat nevratné stopy na lidském zdraví. Na léčení následků těchto neřestí se v ČR vydají miliardy ročně. Od konzumování těchto látek nás má odradit prevence i jejich vyšší cena, která je způsobena také vysokou mírou zdanění, která například u cigaret může přesáhnout až 90 %.

Cigarety a alkohol podléhají dani z přidané hodnoty (DPH) ve výši 21 %. Dále cigarety, pivo, víno i tvrdý alkohol podléhají spotřební dani, která se stanovuje pro jednotlivé typy produktů odlišně.

Z toho důvodu jsme pro vás připravili kalkulačky, které vypočítají, kolik odvedete na daních z ceny balíčku cigaret, půllitru vína či flašky vodky.

Kalkulačka zdanění piva

Zdanění piva záleží na tom, kolik stupňů má pivo (tedy dle hmotnostního procenta extraktu původní mladiny) a také na velikosti pivovaru. Základní sazba činí 32 Kč za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny a podléhají ji veskrze všechny velké pivovary. Dále sazba klesá podle ročního výčepu pivovarů (nejnižší sazba činí 16 Kč).

Jaké je tedy zdanění vašeho oblíbeného piva?

Vypočítejte si, jaké je zdanění u vašeho oblíbeného piva

Jak často konzumujete alkohol?

Nikdy.
Denně
5x – 4x za týden
3x – 2x za týden
1x za týden
1x za 14 dní
1x za měsíc
Několikrát za rok
Celkem hlasovalo: 4598

Kalkulačka zdanění vína

Spotřební daň u vína se vztahuje na vinné meziprodukty (například burčák) či na šumivé víno (například sekty). Na tiché víno se vztahuje pouze DPH, spotřební dani tiché víno nepodléhá.

Přestože se o zavedení spotřební daně u tichého vína mluví, tak její zavedení by nejspíše přes vinařskou lobby i veřejnost neprošlo. Navíc její zavedení by bylo náročné i z důvodu zvýšení administrativy u malých vinařů, nákladnosti správy této daně.

Spotřební daň u vína se meziročně nezvýšila a z výše zmíněných důvodů u tichého vína v brzké době nejspíše zavedena nebude.

Vy si můžete vypočítat, jaké je zdanění vašeho oblíbeného sektu či burčáku?

Vypočítejte si, jaké je zdanění u vašeho oblíbeného vína

Kalkulačka zdanění tvrdého alkoholu

Tvrdý alkohol se daní na základě obsahu alkoholu v prodávané lihovině (aktuálně činí sazba 322,50 Kč na litr čistého alkoholu). V minulém roce jste na litr čistého alkoholu odvedli 285 Kč na spotřební dani.

Z litru vodky (40 % alkoholu) tedy odvedete 129 Kč (v roce 2019 byste odvedli 114 Kč).

Zvýšení se rovněž dotklo i alkoholu vypáleného v pěstitelských pálenicích, do roku 2019 činila sazba spotřební daně 143 Kč za litr čistého alkoholu, od roku 2020 tato sazba činí 162 Kč za litr čistého alkoholu.

Kolik odvedete na spotřební dani a DPH u vašeho oblíbeného tvrdého alkoholu v roce 2020?

Vypočítejte si, jaké je zdanění u vašeho oblíbeného tvrdého alkoholu

Kalkulačka zdanění cigaret

Spotřební daň z cigaret v roce 2020 vzrostla, což se na balíčku cigaret projeví zdražením přibližně o 9,1 Kč.

Většinu z ceny balíčku cigaret již tak odvedete státu (záleží na ceně balíčku cigaret – čím nižší cena – tím vyšší relativní zdanění).

Kolik tedy odvedete na daních u vaší oblíbené značky?

Vypočítejte si, jaké je zdanění u vašich oblíbených cigaret

mBank.cz (mKonto)


Společnost:mBank S.A., organizační složka
Web:
Popis:mBank vstoupila na český trh v roce 2007 jako průkopník samoobslužného internetového bankovnictví, což ji umožňuje nabídnout zákazníkům nejvyužívanější bankovní služby zcela zdarma.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=cb64a4ba

Roční zúčtování daně nebo daňové přiznání: jak si odečíst hypotéku z daní

11.02.2020 | Redakce, Finance.czBYDLENÍ

Daňové přiznání se opět blíží. Neradostné období alespoň částečně ocení plátci hypoték, kteří si mohou část zaplacených úroků odečíst z daní. Jak vysoký odpočet je možný, jak správně postupovat a kdo si může odpočet uplatnit?

Stát podporuje vlastní bydlení možností odpočtu úroků úvěru na bydlení až do výše 300 tisíc korun ročně. V praxi to znamená, že maximální odečitatelná položka činí 45 000 korun ročně. Na tu ovšem většina domácností nikdy nedosáhne, protože by teoreticky museli splácet hypotéku kolem 8,5 milionu korun.

Výše částky, kterou si daňový poplatník může odečíst z daní, závisí na výši úrokové sazby a počtu let do konce splatnosti hypotéky. „Zvláště v první třetině splatnosti úvěru tvoří většinu celkové měsíční splátky úroky úvěru. Úvěr je v této fázi umořován pouze asi z 20 %. Co zaplatí dlužník na úrocích, dostane však z části zpátky na daních. U hypotéky ve výši 1,8 milionu korun je běžné získat za rok 12 000 Kč na daních zpátky,“ uvádí Jan Kruntorád, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Gepard Finance, která se zabývá poradenstvím v oblasti hypotečních úvěrů.

Odpočet úroků z hypotéky a z úvěrů na bydlení je nezdanitelná část daně ve výši až 300 tisíc za rok.

 • Jak velká je to sleva: 300 tisíc za rok jako nezdanitelná část daně, což dělá až 45 tisíc slevy na dani za rok. (300 000 x 0,15)
 • Kdo má nárok: plátce hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření, který tímto úvěrem řeší bytovou potřebu svou nebo svých blízkých.
 • Jak uplatnit: jednou ročně v daňovém přiznání, nebo u zaměstnavatele v ročním zúčtování daně.
 • Kdy uplatnit: při daňovém přiznání (1. dubna), u zaměstnavatele při ročním zúčtování daně (17. února).
 • Může přinést daňovou vratku: ANO.
 • Může přinést daňový bonus: NE.

Základní podmínkou pro uplatnění odpočtu je splnění bytové potřeby

Pro odpočet úroků úvěru na bydlení je nutné splnit zákonné podmínky. Základ daně si lze snížit odpočtem úroků z úvěru pouze tehdy, pokud je daným úvěrem řešena takzvaná bytová potřeba poplatníka nebo jeho blízkých příbuzných. Bytová potřeba není ze zákona splněna třeba tehdy, pokud je na úvěr pořízena rekreační chata nebo chalupa. Stejně tak není splněna, pokud je úvěr použit na výstavbu nemovitosti v rámci podnikatelské činnosti či výstavbu za účelem pronájmu.

Jestliže je však pořízen na úvěr byt nebo dům, kde bude jeho vlastník bydlet, není s odpočtem úroků problém. Při nejasnosti, zda je řešena bytová potřeba poplatníka, je definice k nalezení v § 15 zákona o dani z příjmu odstavec (3). Další podmínkou je to, že je nutné být účastníkem úvěru, tedy ten, kdo si úroky z hypotéky odečítá, musí být uveden ve smlouvě o hypotéce, nebo úvěru na bydlení. V praxi je možné odečíst úroky z hypotečního úvěru i z úvěru ze stavebního spoření, stejně tak si můžete úroky odečíst při refinancování.

Odpočet úroků hypotéky z daní

(foto: Shutterstock)

Myslíte, že s novými podmínkami dosáhnete na hypotéku?

Ano
Ne
Nevím
Celkem hlasovalo: 16457

Odpočet neumožní některé formy a výše příjmu

Odpočet úroků je umožňován jak zaměstnancům, tak osobám samostatně výdělečně činným. Zaměstnanci musejí obecně pro možnost odpočtu v průběhu roku odvádět na dani z příjmu více, než činí měsíční sleva na poplatníka 2 070 Kč. OSVČ musejí mít zase takový zisk, aby jim vznikla daňová povinnost.

Odpočet úroků tedy neuplatní například vlastník nemovitosti pracující za minimální mzdu nebo pracující současně pro několik zaměstnavatelů pouze na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 Kč. Na odpočet nemá prostor ani samoživitelka pobírající rodičovský příspěvek. Stejně tak si nebude moci snížit daňovou povinnost OSVČ, která vykazuje roční zisk pod 165 600 Kč včetně. Pro hodnotu zisku 165 600 Kč vychází totiž daň 24 840 Kč, kde po odečtení zákonné slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč vzniká nulová daňová povinnost.

Pro odpočet úvěru je třeba několik dokumentů

 • Při uznání odpočtu je nutné doložit v originále výši zaplacených úroků a při prvním uplatňování odpočtu i výpis z katastru nemovitostí.
 • Potvrzení o výši zaplacených úroků za uplynulý rok zasílají banky a stavební spořitelny svým klientům vždy začátkem roku. V případě, že klient potvrzení nedostal, stačí kontaktovat banku nebo stavební spořitelnu.
 • Pro výpis z katastru nemovitostí je nutné navštívit katastrální úřad.
 • Daňový odpočet lze uplatnit buď v daňovém přiznání, zaměstnanci pak mají i možnost uplatnění v ročním zúčtování s pomocí mzdové účtárny zaměstnavatele. Nicméně i zaměstnanec má možnost podat si sám daňové přiznání.

Příklad snížení ceny úvěru na bydlení díky odpočtu

Odpočet úroků patří mezi nezdanitelné položky. Daňovou povinnost nesnižuje v plném rozsahu jako slevy na dani. Odpočet úroků snižuje daňový základ. Při odpočtu 100 000 Kč činí vzhledem k 15% dani z příjmů daňová úspora 15 000 Kč. Tuto částku posílá v případě zaměstnanců finanční úřad na bankovní účet vlastníka nemovitosti. Osobám samostatně výdělečně činným sníží odpočet úroku daňovou povinnost o 15 000 Kč.


Tabulka: Daňové vratky při zaplacení 100 000 Kč na úrocích a hrubé měsíční mzdě 25 000 korun

PoložkaČástka
Úhrn příjmů od zaměstnavatelů300 000 Kč (12 x 25 000 Kč)
Úhrn povinného pojistného102 000 Kč (300 000 Kč x 1,34)
Základ daně ze závislé činnosti402 000 Kč (300 000 Kč + 102 000 Kč)
Odpočet úroků100 000 Kč
Základ daně302 000 Kč (402 000 Kč – 100 000 Kč)
Daň z příjmu45 300 Kč (302 000 Kč x 15 %)
Sleva na poplatníka24 840 Kč
Daň po slevě20 460 Kč (45 300 Kč – 24 840 Kč)
Úhrn sražených záloh35 460 Kč (15 % ze superhrubé mzdy – měsíční sleva na poplatníka)
Přeplatek na dani15 000 Kč (35 460 Kč – 20 460 Kč)

Zdroj: Gepard Finance

Pozn.: Výpočet sražených záloh jsme získali jako 15 % ze superhrubé mzdy – měsíční sleva na poplatníka. Superhrubou mzdu dostaneme započtením odvodu sociálního (24,8 %) a zdravotního pojištění (9 %) placeného zaměstnavatelem ke hrubé mzdě.

Na daních lze s průměrnou hypotékou celkem ušetřit i 160 000 Kč

„Obvyklá výše hypotéky se dnes pohybuje kolem 1,7 milionu, při splatnosti na 30 let a sazbě 3,5 %. Daňová úleva, kterou v takovém případě může domácnost využít v prvních letech splácení hypotéky, představuje 8 700 Kč ročně. V dalších letech dochází k jejímu postupnému snižování. Je to proto, že daňový odpočet se vypočítává jako 15 % ze zaplacených úroků v daném roce (do maximální výše 300 tisíc ročně). Ty jsou v počátku splácení nejvyšší a postupně, s umořujícím se dluhem, klesají. I tak za celou dobu splácení hypotéky ve výši 1,7 milionu klient na úrocích zaplatí více než milion korun. Pokud by po celou dobu splácení dodržoval odpočitatelné položky, může na daních za 30 let uspořit 157 500 Kč,“ uvádí Daniel Kotula majitel RE/MAX Center.

https://www.wedos.cz/?ap=EMLakY
On-line pojištění:https://www.pojisteni.cz/?ap=EMLakY
Investovat je snadné
Jak začít
Jen 3 kroky k prvnímu pokynu
Jak uspět?
8 rad pro začínající investory
Instruktážní videa
Průvodce aplikací, komentáře
Demo aplikace
Vyzkoušejte si skutečné obchodování bez rizika